رقص نور تعاملی (Interactive Light Dance)

رو ی سقف و اطراف در اتاق نورهای ستاره ای ایجاد میکند.
رنگ نور از طریق یک پنل کنترل از راه دور ( از طریق ترکیب سه رنگ اصلی نور توسط فشردن کلیدهای پنل) تعیین میشود.
سرعت و جهت حرکت نور نیز از طریق پنل قابل کنترل است.

هدف: قابل استفاده در اتاق تاریک جهت ایجاد عمل و عکس العمل و جذب توجه و تمرکزر

دانلود فیلم: رقص نور تعاملی1