تونل نورانی (luminous Tunnel)

شرح: تونل با قطر دهانه 60 سانتیمتر به همراه نورپردازی قابل کنترل توسط چهار رشته نور رنگی و خطی و کیبورد مربوطه
اهداف:
• یکپارچگی حس عمقی، بینایی و لامسه
• بهبود توجه بینایی
• بهبود تعقیب بینایی
• بهبود طرح ریزی حرکتی
• تقویت مرحله رشدی چهاردست و پا رفتن