AD اسکوتر (Acceleration Deceleration Scooter)

AD اسکوتر (Acceleration Deceleration Scooter)

دارای یک برد متحرک با دامنه ی 80 سانتیمتر است که قابلیت کنترل سرعت و مسافت حرکت را داراست که بیمار روی آن نشسته یا ایستاده قرار می گیرد.

اهداف: تحریکات خطی وستیبولار،
تحریکات Acceleration و Deceleration
تحریکات تعادلی و…