تمرین شنیداری (Ear Exercize)

تمرین شنیداری (Ear Exercize):

کودک در مقابل میکروفن صحبت می کند و پس از مدت تعیین شده گفتار کورک تکرار میشود.
– دارای قابلیت هم خوانی با موزیک دلخواه
– دریافت فیدبک بینایی
– دارای قابلیت تنظیم پرژکتوردر حالت چشمک زن (فلاشر) با موزیک و بدون موزیک
و….

اهداف:
• بهبود پردازش حسی شنیداری
• بهبود ادراک شنیداری
• بهبود یکپارچگی دیداری و شنیداری
• بهبود حافظه و توجه کودک
• تقویت آواسازی و تسهیل در گفتار
• یکپارچگی دیداری شنیداری