مکعب تعاملی (Interactive Qube)


– پرژکتور و کنترلر مکعبی:
دارای مکعبی است که کودک حرکت میدهد و هر وجهی از مکعب که بالا باشد نور پرژکتور مطابق رنگ آن تغییر میکند.
اهداف:
افزایش توجه و تمرکز
ایجاد عمل و عکس العمل
مشوق فعالیت فیزیکی کودک
ردیابی بینایی
شناخت رنگها و…